Privacy and Cookie Policy

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης. Η είσοδος και η περιήγηση στις ιστοσελίδες της Ithakaspoem.com (στο εξής “Ιστοσελίδες”) και η χρήση αυτών θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, παρακαλείστε να μην περιηγηθείτε στις Ιστοσελίδες.

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις, γι’ αυτό συνιστάται να ενημερώνεστε σχετικά με αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεστε τις Ιστοσελίδες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ: Οι Ιστοσελίδες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα της Ithakaspoem.com, τους εργαζόμενους, τους εμπορικούς της συνεργάτες, τους πελάτες και τα προϊόντα που διακινεί στην ελληνική αγορά. Η Ithakaspoem.com δεν υποχρεούται να διατηρεί τις Ιστοσελίδες και μπορεί να διακόψει τη λειτουργία τους ή να τις τροποποιεί οποτεδήποτε. Η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες μπορεί να μην είναι πάντοτε εφικτή, λόγω τροποποιήσεως ή αναβαθμίσεώς τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Παρόλο που διεξάγει συνεχώς ελέγχους για την ακεραιότητα των Ιστοσελίδων, η Ithakaspoem.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους ψηφιακούς ιούς ή άλλου τύπου αρχεία με καταστροφικές ιδιότητες. Ο χρήστης οφείλει να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα συστήματα προστασίας (όπως προγράμματα κατά των ψηφιακών ιών, firewalls κλπ.) ώστε να διασφαλίζεται πως η χρήση και περιήγηση στις Ιστοσελίδες δεν θα προκαλέσει προσβολή του υπολογιστή του από παρόμοιου τύπου αρχεία. Η Ithakaspoem.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στις Ιστοσελίδες ή από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: Οι Ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν, προς διευκόλυνση των χρηστών, παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων υπερκειμένου (links ή hyperlinks). Είναι επίσης δυνατόν η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες να μπορεί να επιτευχθεί μέσω αντίστοιχων συνδέσμων από ιστοσελίδες τρίτων. Η Ithakaspoem.com δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες τρίτων, δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για το περιεχόμενο αυτών ούτε έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτές ή από το περιεχόμενό τους. Η παραπομπή σε ιστοσελίδες τρίτων δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από την Ithakaspoem.com. Η χρήση των ιστοσελίδων αυτών γίνεται με ευθύνη του χρήστη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η πνευματική ιδιοκτησία στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κειμένων, αρχείων, εγγράφων, εικόνων, γραφικών και κώδικα καθώς και της γενικής «αίσθησης» των ιστοσελίδων, ανήκει στην Ithakaspoem.com ή στους προμηθευτές της. Η αντιγραφή ή εκτύπωση του συνόλου ή μέρους των Ιστοσελίδων επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, παραποίηση ή διανομή, εν όλο ή εν μέρει, των Ιστοσελίδων απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ithakaspoem.com.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Όλα τα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στις Ιστοσελίδες, η επωνυμία της Ithakaspoem.com και των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση, απομίμηση ή παραποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ: Τυχόν πληροφορίες, πλην των προσωπικών δεδομένων, παρεχόμενες από τους χρήστες (όπως, ενδεικτικώς, σχόλια, ιδέες, ερωτήσεις, δεδομένα, τεχνογνωσία κλπ.) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η Ithakaspoem.com δικαιούται να τις αποκαλύψει, αναπαραγάγει, χρησιμοποιήσει και διανείμει, εν όλο ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Ο χρήστης που επικοινωνεί με την Ithakaspoem.com μέσω των Ιστοσελίδων είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχονται στην επικοινωνία του αυτή. Δια της επικοινωνίας με την Ithakaspoem.com ο χρήστης παραιτείται ρητώς και ανεκκλήτως από κάθε δικαίωμα επί των παρεχόμενων από αυτόν πληροφοριών, όπως ενδεικτικώς από το δικαίωμα απορρήτου, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η Ithakaspoem.com συλλέγει και επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών των Ιστοσελίδων που αναφέρονται ρητώς κατωτέρω, όπως και στη Γενική Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων, και μόνον με τον κατωτέρω αναφερόμενο τρόπο.

Η Ithakaspoem.com δεν κοινοποιεί σε τρίτους, πλην των αρμόδιων αρχών σε συμμόρφωση με το νόμιμες και διοικητικές υποχρεώσεις της, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χωρίς την έγγραφη άδειά τους και δεν τα χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς πέρα από τους παραπάνω αναφερόμενους.

Για στατιστικούς λόγους και για λόγους ασφάλειας καταγράφονται τα αιτήματα πρόσβασης στις Ιστοσελίδες και ο αριθμός των επισκεπτών καθεμιάς, χωρίς να τηρείται οποιοδήποτε στοιχείο με οποίο μπορούν να εξατομικευτούν οι επισκέπτες. Η περιήγηση στις ιστοσελίδες θεωρείται ως συγκατάθεση του χρήστη για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Η Ithakaspoem.com λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των χρηστών από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα third-party cookies. Σε ορισμένες Ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους, για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των Ιστοσελίδων και για λόγους marketing. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την αποκάλυψη της ταυτότητάς του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παραπάνω λόγους. Είναι δυνατή η ρύθμιση του προγράμματος πρόσβασης στο διαδίκτυο (browser) ώστε είτε να μην λαμβάνονται cookies είτε ο χρήστης να ενημερώνεται πριν από την εγκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να μην είναι εφικτή η πλήρης λειτουργικότητα των Ιστοσελίδων.

Τα third-party cookies είναι tracking cookies που δεν χρησιμοποιούνται από τις Ιστοσελίδες κατά την επίσκεψή σας σε αυτές.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν δεδομένα που αποκαλύπτουν την προσωπική σας ταυτότητα και επομένως δεν μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε. Οι Ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας (περιεχόμενο τρίτων, σύνδεσμοι και plug-in). Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

Πώς να απορρίψετε τα cookies μας;

Μπορείτε να αναθεωρήσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Internet.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ: Απαγορεύεται η χρήση των Ιστοσελίδων για την μετάδοση υλικού δυσφημιστικού, προσβλητικού ή απειλητικού υλικού ή υλικού που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων καθώς και η αποστολή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο.Κάθε τέτοια χρήση ή αποστολή θα διώκεται με όλα τα νόμιμα μέσα.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:Ο χρήστης αποδέχεται ότι είναι υπόλογος σε αποζημίωση της Ithakaspoem.com, των στελεχών και των υπαλλήλων της για κάθε ζημία και δαπάνη τους από την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Ιστοσελίδων ή από την παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς και ότι υποχρεούται να παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στα παραπάνω πρόσωπα για την αντιμετώπιση αξιώσεων που οφείλονται στις αιτίες αυτές.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ: Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ανεφάρμοστο, εν όλω ή εν μέρει, η εγκυρότητα και η εφαρμογή των λοιπών άρθρων δεν θίγεται.

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Τυχόν μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τηςIthakaspoem.com από τους παρόντες όρους δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης των Ιστοσελίδων, η Ithakaspoem.com επιφυλάσσεται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Οι επικεφαλίδες των άρθρων των παρόντων Όρων Χρήσης έχουν τεθεί προς διευκόλυνση των χρηστών και μόνον και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ερμηνεία τους.Η ερμηνεία οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζεται από την θέση του εντός οποιουδήποτε άρθρου ή από την θέση του άρθρου αυτού σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα.

ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Οι Ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και προορίζονται για χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας και μόνο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, όπως και κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από αυτούς, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την χρήση των Ιστοσελίδων εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.